ඩේටා එන්ට්‍රි ඔපරේටර් (පුහුණු/නුපුහුණු) - දිවයින පුරා

ඩේටා එන්ට්‍රි ඔපරේටර් (පුහුණු/නුපුහුණු) - දිවයින පුරා

Job Description

මාසික ඉහළ ,අමතර ආදායමක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින අයෙකු නම් ඔබත් රැකියාවක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින අයෙකු නම් හෝ රැකියාවක් කරන අයෙකු නම්, අද්‍යපනය හදාරන අයකු නම්, පාඨමාලා හදාරමින් සිටින අයෙකු නම් ඔබත් මෙම රැකියාව නිවසේ සිටිම සේවය කල හැක ඔබ සේවය කරන පැය ගණන මත ඉහළ වැටුප් ලබාගත හැකිය . ඔබත් ඔබගේ ආදරණීයනුත් , ආරක්ෂාකරගෙන නිවසේ සිටිම සෙවයකල හැකිය . ඔබත් අදම ඉල්ලුම් කරන්න . පලපුරුද්දක් අවශ්‍ය නොවේ . වයස් සීමාවක් නොමැත . ස්ථිරව සේවය ( Part Time or full Time ) ලෙස සේවය ලබාදී මාසික ඉහළ වැටුප් ලබාගත හැකිය . අවශ්‍ය වන්නේ ස්මාර්ට් දුරකථනයක් හෝ , නිවසේ සේවයට පරිගණකයක් තිබිම පමණි . නිවැරැදි වැටුප් ලබාගන්න පිවිසෙන්න . වැඩි විස්තර සඳහා අදම අමතන්න ✔ whatsApp Details Massage Work from home IT jobs.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore