මෙහෙයුම් අංශ සහයක / සහයිකා - නාරම්මල

මෙහෙයුම් අංශ සහයක / සහයිකා - නාරම්මල

Job Description

සුරක්ෂිත වැඩ පරිසරයක සේවය කිරීමට කැමති වයස අවුරුදු 18 - 50 අතර [ගැහැණු පිරිමි ] කාර්යක්ෂම ඔබට මෙන්න අගනා රැකියා අවස්ථාවක්... * අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවේ . * වැටුප් රු . 38,900 සිට 69,900 දක්වා * ආහාර ,නවාතැන් හා නිල ඇදුම් සැපයේ . *පුහුණු නුපුහුණු දෙපාර්ශවයම බදවා ගැනේ . * යහළුවන් හා කණ්ඩායම් වශයෙන් වුවද සම්බන්ද විය හැක . * ETF EPF දීමනා සහිතයි . මෙම රැකියාව සදහා සුදුසුම පුද්ගලයා ඔබනම් අප මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංශය අමතා සම්මුක පරීක්ෂණ සදහා දිනයක් හා වෙලාවක් වෙන් කර ගන්න ..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore