වෙළඳ සහයිකා - මිනුවන්ගොඩ

වෙළඳ සහයිකා - මිනුවන්ගොඩ

Job Description

මිනුවන්ගොඩ පිහිටි ප්‍රසිද්ද හාර්ඩ්වෙයාර් ආයතනයකට වෙළඳ සහයිකාවන් අවශ්‍යව ඇත. Job vacancy available for sales representative at a reputed hardware store in Minuwangoda. Working Hours - 8.30am - 6.00pm.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore