ඇසුරැම් අංශ සේවකසේවිකා- කෑගල්ල

ඇසුරැම් අංශ සේවකසේවිකා- කෑගල්ල

Job Description

======================================================== මාසිකව49000 = දක්වා වැටුප් ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..................................පැමිණි දිනම රැකියාවට යොමු විය හැකි............................... සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාවට මුල්තැන හිමිව ඇති පළමුපෙලෙ කර්මාන්තශාලාවල සේවය සදහා 8 සමත්,හෝ අසමත්, o Lසමත්,හෝ අසමත්, A Lසමත්,හෝ අසමත්, 17 50 (ගැහැණු පිරිමි )පුහුණු ණුපුහුණු දෙපාර්ශවයම, -අයිස් ක්රීම්බි ස්කට්,ප්ලාස්ටික්, බිස්කට් සබන්,ටී ෂර්ට් ප්‍රින්ටින් ,නුඩ්ලස්,ටිපි ටිප් ,තේකොල ඇතුලු නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලා සදහා නිෂ්පාදන ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකාවන් ලෙස දිවයිනෙ සෑමපලතකින්ම බදවාගැනේ දක්ෂතාවය මත වෙනත් අංශ වෙත යොමු කෙරේ දිනක වැටුප 1200 -1800 - දක්වා මාසිකව 49000 - දක්වා වැටුප් ETF EPPF සහිතයි . අතී කාල දීමනා ගෙවනු ලැබේ දින සති මාසික වැටුප් ලබා ගත හැක ආහාර,නවාතැන්,ප්‍රවාහන සැපයේ යහළුවන් කණ්ඩායම් විවාහකයන් බඳවා ගැනේ 0770134726 0770134727 0781800100 0750900350 0702757007 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 49000 = மாதத்திற்கு ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .................................. வந்த நாளில் வேலைக்கு திரும்ப முடியும் .......... ..................... முதல் வகுப்பு தொழிற்சாலைகளில் சுகாதார பராமரிப்பு மிக முக்கியமானது 8 தேர்ச்சி பெற்றது, அல்லது தோல்வியுற்றது, ஓ எல் தேர்ச்சி பெற்றது, அல்லது தோல்வியுற்றது, ஏ எல் தேர்ச்சி பெற்றது, அல்லது தோல்வியுற்றது, 17 50 (பெண் ஆண்) பயிற்சி பயிற்சி இரு கட்சிகளும், ஐஸ் க்ரீம்பி ஸ்கேட், பிளாஸ்டிக், பிஸ்கட் சோப், டி-ஷர்ட் பிரிண்டிங், நூடுல்ஸ், டிப் டிப், தேயிலை தொழிற்சாலை உள்ளிட்ட தொழிற்சாலைகளை உற்பத்தி செய்வதற்காக தீவின் அனைத்து பகுதிகளிலிருந்தும் தயாரிப்பு பேக்கேஜிங் ஊழியர்களை நியமித்தல். திறனின் அடிப்படையில் மற்ற பகுதிகளில் கவனம் செலுத்துகிறது தினசரி சம்பளம் 1200-1800 - மாதத்திற்கு ரூ .49000 - வரை சம்பளம் ப.ப.வ.நிதி ஈ.பி.பி.எஃப் உடன். கூடுதல் நேர கொடுப்பனவுகள் செலுத்தப்படுகின்றன நாள் வாரம் மாத சம்பளம் கிடைக்கும் உணவு, உறைவிடம் மற்றும் போக்குவரத்து ஆகியவற்றை வழங்குகிறது நண்பர்கள் குழுக்கள் துணைவர்களை நியமிக்கவும் ------------------------------------------------------------------------------------------------- 0770134726 0770134727 0781800100 0750900350 0702757007.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore