පාරිභෝගික මූල්‍ය සේවා සහයක විධායක - කිරිබත්ගොඩ

පාරිභෝගික මූල්‍ය සේවා සහයක විධායක - කිරිබත්ගොඩ

Job Description

උද්ගතව ඇති තත්වය හේතුවෙන් පාරිභෝගික අධික ඉල්ලුම මත සේවා කටයුතු පුළුල්කිරීම සදහා අදාල මෙහෙයුම් වෙනුවෙන් පුහුණු නුපුහුණු සාමාජික සාමාජිකාවන් ස්ථිර සේවය සදහා වහාම සේවයට අනුයුක්ත කෙරේ. දිවයිනපුරා විහිදුන ශාඛා ජාලය සතු අප සමාගම් සමූහයේ කිරිබත්ගොඩ ප්‍රදේශය භාරව සේවයට පහත සුදුසුකම් සහිත අයදුම් කරුවන් වහාම අයදුම්පත් යොමුකරන්න. - වසය 18-55 අතර (කාන්තා පිරිමි) - අවම අ.පො.ස සා පෙළ ගණිතය සමග සමත් විය යුතුය - අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් හා පලපුරුද්ද මත සේවා අංශ වලම උසස්වීම් - කෙටි පුහුණුවකින් පසු සේවයට අනුයුක්ත කරන අතර පලපුරුද්ද අනවශ්‍යයි ප්‍රතිලාභ - ස්ථිර සේවය සමග රු 50,000 - 100,000 අතර වැටුප් හිමිකම් හා තවත් දේ - සේවය පැය 5ක් හා මාසයකට දින 5ක් නිවාඩු හිමිකම් - වාහන, නිවාස ණය පහසුකම් හා ජිවිත රක්ෂනාවරණ - වර්ෂ අවසාන බෝනස්, විනෝදචාරිකා හා ක්‍රීඩා උත්සව - අධ්‍යාපනික කටයුතු සදහා අවස්ථාවන් සැලසේ සුරක්ෂිතම හා සුපෝක‌‌භෝගීම සේවා ස්ථානයේ සේවයට එක් විමට මෙහි ඇති අංක වලින් වහාම අමතා සම්මුඛ පරීක්ෂණ සදහා අදම ය‌ොමුවන්න..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore