අපනයන අංශ සහයක / සහයිකා - අනුරාධපුර

අපනයන අංශ සහයක / සහයිකා - අනුරාධපුර

Job Description

BOI සහතිකය ලත් අප කර්මාන්තශාලා සමුහය සදහා නවක සේවක සේවිකාවන් 20 දෙනෙකු කඩිනමින් බදවා ගැනේ . රටේ පවතින කොවිඩ් - 19 තත්ත්වය හේතුවෙන් රජයේ සෞඛ්‍ය විධි විධාන වලට අනුකුලව බදවා ගැනීම් සිදු කෙරේ . *වයස අවුරුදු 18 - 50 [ගැහැණු පිරිමි ] * අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවේ . * වැටුප් රු . 36,500 සිට 66,500 දක්වා * ආහාර ,නවාතැන් හා නිල ඇදුම් සැපයේ . *පුහුණු නුපුහුණු දෙපාර්ශවයම බදවා ගැනේ . * යහළුවන් හා කණ්ඩායම් වශයෙන් වුවද සම්බන්ද විය හැක . ඔබත් කාර්යශුර අයෙක්නම් අප මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංශය අමතන්න 0705786098 0763136228 0788590203.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore