තොග ගබඩා සහයක / සහයිකා - ගල්ගමුව

තොග ගබඩා සහයක / සහයිකා - ගල්ගමුව

Job Description

ජාත්‍යන්තර වෙළදපල තුල ප්‍රසිද්ධ සන්නමයක් හිමි අප කර්මාන්තශාලා සමුහය සදහා පුහුණු නුපුහුණු නවක සේවක සේවිකාවන් 10 දෙනෙකු කඩිනමින් බදවා ගැනේ . * වයස අවුරුදු 18 - 40 [ගැහැණු පිරිමි ] * වැටුප් රු. 34800 සිට 56800 දක්වා * අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවේ . * දක්ෂතාවය හා හැකියාව මත උසස්වීම් * ආහාර , නවාතැන් , නිල ඇදුම් සැපයේ. * කණ්ඩායම් වශයෙන් වුවද සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංශය අමතන්න ..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore