නිශ්පාදන සහයක/ සහායිකා - ඇල්පිටිය

නිශ්පාදන සහයක/ සහායිකා - ඇල්පිටිය

Job Description

තනතුර - නිශ්පාදන සහයක සහායිකා (ගැහැණු පිරිමි ) - දිවයින පුරා =============================================== අපගේ රත්මලාන පිහිටි ආහාර නිශ්පාදන ආයතනය සදහා වයස 18ත් 35ත් අතර ඔබ සදහා නව පුරප්පාඩු... වැටුප - රු.35,000 සිට ඉහළට ඔබට ආයතනයෙන්, # යහලුවන්,නැදෑයින් එකම අංශයකට # ETF,EPF සහ මරණාධාර දීමනා # වසරකට දෙවරක් ප්‍රසාධ දීමනා # දක්ෂතාව මත උසස්විම් # සාමාන්‍ය, දිත්ව හා ත්‍රිත්ව වශයෙන් අතිකාල දීමනා # සම්මුඛ පරික්ෂනයට පැමිණෙන දිනම රැකියාවට පිවිසීමේ හැකියාව ========== කිසිදු මුදල් අය කරන්නෙ නැත ============= වැඩි විස්තර ලබා ගැනීම සදහා අප මානව සම්පත් අංශය වෙත සම්බන්ධවන්න...


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore