බීරළු ලියවන්නන් (පුහුණු / නුපුහුණු) - පිළිමතලාව

බීරළු ලියවන්නන් (පුහුණු / නුපුහුණු) - පිළිමතලාව

Job Description

පුහුණු නුපුහුණු බීරළු ලියවන්නන් - පිළිමතලාව විහාරස්ථානයක් සඳහා බීරළු ලියවීමට පුහුණු නුපුහුණු අයවලුන් අවශ්‍යයි. - දුරබැහැර අය සඳහා ආහාර නවාතැන් පහසුකම් සැපයේ. - අඩු ආදායම්ලාභී පවුලක හෝ ආබාධිත අයෙකු කෙරෙහි විශේෂ සැලකිල්ලක් දැක්වේ. - නිර්මාණශිලිත්වය විශේෂ සුදුසුකමක් වේ. - සුරා සුදුවෙන් තොර, වයස අවුරුදු 18 - 50 අතර. - නුපුහුණු අය පුහුණු කර බඳවාගැනේ. (දුරකතන අංකය ලබාගැනීම සදහා Apply for this Job මත Click කරන්න.).


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore