කළමනාකරණ සහකාර - බණ්ඩාරවෙල

කළමනාකරණ සහකාර - බණ්ඩාරවෙල

Job Description

නව වර්ෂය සඳහා අංශය කීපයකින් සේවක සේවිකාවන් 18 දෙනකු බඳවා ගනු ලැබේ. වයස අවුරුදු 18ත් 30ත් අතර පසුවන ඔබ හට ඉල්ලුම් කළ හැක. අ.පො.ස.(සා පෙ) හා (උ පෙ) සමත්.... පුහුණු කාලය තුළ රුපියල් 24,000.00ත් 28,000.00 අතර වැටුපක්, පුහුණුව මාස 3ත් 6ත් වන අතර පුහුණුවෙන් පසු ස්ථීර රැකියාවක් ස්ථිර වැටුපක් දීමනා කෙටිකාලීන පත්වීම් සමග ජීවිත රක්ෂණ ආවරණ මාසිකව දින පහක් ස්තිර නිවාඩු ආහාර හා නවාතැන් නුවරඑළිය ශාඛාව තුළ නැවතී පුහුණුවී සේවය කළ හැකි අය පමණක් අමතන්න.......


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore