ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා - මාතලේ

ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා - මාතලේ

Job Description

කොළඹ දිස්ත්රික්කය හා ඒ අවට පිහිටි අපගේ ප්ලාස්ටික් ‚තීන්ත ‚බිස්කට් ‚නූඩ්ල්ස් ‚සෝයාමීට් ‚ඖෂධ ‚අත් ග්ලවුස් ‚රබර් පටි ‚ ඉලාස්ටික් ‚පොලිතීන් බීම ‚රටබීම ‚සබන් වැනි ප්රමුඛ පෙළේ කර්මාන්තශාලා රැසක  ඇසුරැම්  සහයක යන තනතුරැ සදහා බදවා ගැනේ ** සුදුසුකම් අවශ්ය නොවේ ** වයස අවුරුදු 17 ත් 45 අතර වීම ** සම්මුඛ පරීක්ෂනයට සම්බන්ධ වූ දිනයේදීම රැකියාව ** දුර පළාත්වල සිට පැමිනෙන්නේ නම් එදිනම ආහාර සහ නවාතැන් සැපයේ ** දිනපතා සතිපතා හෝ මාස්පතා වැටුප් ගෙවිම් ** දිනකට රු. 1200 - 1800ත් අතර මාසිකව රු. 40000 කට නොඅඩු වැටුපක් ** නිවාඩු බෝනස් පැමිණීමේ දීමනා රැසක් ** විවාහකයින් යහළුවන් එකම ආයතනයටකොළඹ දිස්ත්රික්කය හා ඒ අවට පිහිටි අපගේ ප්ලාස්ටික් ‚තීන්ත ‚බිස්කට් ‚නූඩ්ල්ස් ‚සෝයාමීට් ‚ඖෂධ ‚අත් ග්ලවුස් ‚රබර් පටි ‚ ඉලාස්ටික් ‚පොලිතීන් බීම ‚රටබීම ‚සබන් වැනි ප්රමුඛ පෙළේ කර්මාන්තශාලා රැසක  ඇසුරැම්  සහයක යන තනතුරැ සදහා බදවා ගැනේ ** සුදුසුකම් අවශ්ය නොවේ ** වයස අවුරුදු 17 ත් 45 අතර වීම ** සම්මුඛ පරීක්ෂනයට සම්බන්ධ වූ දිනයේදීම රැකියාව ** දුර පළාත්වල සිට පැමිනෙන්නේ නම් එදිනම ආහාර සහ නවාතැන් සැපයේ ** දිනපතා සතිපතා හෝ මාස්පතා වැටුප් ගෙවිම් ** දිනකට රු. 1200 - 1800ත් අතර මාසිකව රු. 40000 කට නොඅඩු වැටුපක් ** නිවාඩු බෝනස් පැමිණීමේ දීමනා රැසක්.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore