මැෂින් ඔපරේටර් - කටුනායක

මැෂින් ඔපරේටර් - කටුනායක

Job Description

➥ කටුනායක කර්මාන්තශාලාව සඳහා මැෂින් ඔපරේටර් # තනතුර :- මැෂින් ඔපරේටර් - කටුනායක # අවශ්‍ය සුදුසුකම් ➫ වයස අවු 45 නොවැඩි විය යුතුය. ➫ ගැහැණු පිරිමි යන දෙපාර්ශවයෙන්ම අයදුම් කල හැක. ➫ වෘත්තීය මට්ටමේ පාඨමාලාවක් හදාරා තිබීම අමතර සුදුසුකමක් වේ. ➫ අදාල කේෂ්ත්රයේ පළපුරුද්දක් තිබීම අමතර සුදුසුකමකි. ➫ අහාර නවාතැන් පහසුකම් ලබාදේ. ➫ E.P.F E.T.F දීමනාද සහිතයි . ➫ පළපුරුද්ද මත මුලික වැටුප හා අමතර දීමනා ඇතුළුව රු. 30000 - 40000 අතර වැටුපක් ලබාදේ. ⏩ වැඩි විස්තර සදහා මෙහි " Apply for this job " click කලවිට ඇති දුරකතන අංකය හරහා අමතා සම්මුඛ පරීක්ෂණ සදහා හැකි එක්මනින් යොමුවන්න..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore