නිෂ්පාදන අංශ කාර්යමණ්ඩලය - කුරුණෑගල

නිෂ්පාදන අංශ කාර්යමණ්ඩලය - කුරුණෑගල

Job Description

➥ නිෂ්පාදන , ඇසුරුම් යන අංශ සඳහා කාර්යමණ්ඩලය අවශ්‍ය වේ. # තනතුර :- නිෂ්පාදන අංශ කාර්යමණ්ඩලය - කුරුණෑගල # අවශ්‍ය සුදුසුකම් ➫ වයස අවු 45 නොවැඩි විය යුතුය. ➫ අ.පො.ස (සා පෙළ) දක්වා අධ්‍යාපනය ඇති. ➫ ගැහැණු පිරිමි යන දෙපාර්ශවයෙන්ම අයදුම් කල හැක. ➫ වෘත්තීය මට්ටමේ පාඨමාලාවක් හදාරා තිබීම අමතර සුදුසුකමක් වේ. ➫ අදාල කේෂ්ත්රයේ පළපුරුද්දක් තිබීම අමතර සුදුසුකමකි. ➫ E.P.F E.T.F දීමනාද සහිතයි . ➫ පළපුරුද්ද මත මුලික වැටුප හා අමතර දීමනා ඇතුළුව රු. 25000 - 35000 අතර වැටුපක් ලබාදේ. ⏩ වැඩි විස්තර සදහා මෙහි " Apply for this job " click කලවිට ඇති දුරකතන අංකය හරහා අමතා සම්මුඛ පරීක්ෂණ සදහා හැකි එක්මනින් යොමුවන්න..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore