සීග්‍ර දුතයින් - කුලියාපිටිය

සීග්‍ර දුතයින් - කුලියාපිටිය

Job Description

#තනතුර : සීග්‍ර දුතයින් - කුලියාපිටිය ශාඛාව කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය ============================================ #ආයතනය පිලිබඳ : දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම කුරියර් සමාගමක් වන අප ආයතනයේ කුලියාපිටිය ශාඛාවට සීග්‍ර දුතයින් බඳවා ගනු ලැබේ #සුදුසුකම් : * සැ . යු : යතුරු පැදියක් හෝ ත්‍රී රෝද රථයක් සහිත * වසරකට වඩා ක්ෂේත්‍රයේ පළපුරුද්ද * අ.පො .ස (සා පෙළ - උසස් පෙළ) දක්වා * ඉංග්‍රීසි කියවීමේ ලිවීමේ හැකියාව ඇති * වයස අවුරුදු 45 අඩු * වලංගු යතුරුපැදි හෝ රියදුරු බලපත්‍රයක් තිබීම # දීමනා : * ආකර්ශනීය වැටුප් * EPF,ETF සමඟ දීමනා රැසක් Contact Domestic Express Pvt Ltd.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore