නිෂ්පාදන සහකාර - මහරගම

නිෂ්පාදන සහකාර - මහරගම

Job Description

BOI සහතිකය ලත් අප කර්මාන්තශාලා සමුහය සදහා නවක සේවක සේවිකාවන් බදවා ගැනීම කඩිනමින් සිදු කෙරේ . රටේ පවතින කොවිඩ් - 19 තත්ත්වය හේතුවෙන් රජයේ සෞඛ්‍ය විධි විධාන වලට අනුකුලව බදවා ගැනීම් සිදුවන බැවින් සුරක්ෂිත වැඩ පරිසරයක සේවය කිරීමේ අවස්ථාව ඔබට හිමි වේ. * වයස අවුරුදු 18 - 40 අතර [ ගැහැණු පිරිමි ] * අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවේ . * වැටුප් රු . 38,900 සිට 69,900 දක්වා * ආහාර ,නවාතැන් හා නිල ඇදුම් සැපයේ . *පුහුණු නුපුහුණු දෙපාර්ශවයම බදවා ගැනේ . * යහළුවන් හා කණ්ඩායම් වශයෙන් වුවද සම්බන්ද විය හැක . * ETF EPF දීමනා සහිතයි . ඔබත් දක්ෂ , කාර්යක්ෂම අයෙක්නම් අප මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංශය අමතා සම්මුක පරීක්ෂණ සදහා දිනයක් හා වෙලාවක් වෙන් කරවා ගන්න ..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore