නිෂ්පාදන සහකාර - කුරුණෑගල

නිෂ්පාදන සහකාර - කුරුණෑගල

Job Description

රටේ පවතින අනාරක්ෂිත තත්වය හමුවේ සුරක්ෂිතව සේවයේ යෙදීමට කැමති කාර්යශුර ඔබ සදහා මෙන්න අනගි අවස්ථාවක් .. * වයස අවුරුදු 18 - 45 අතර [ ගැහැණු පිරිමි ] * වැටුප් රු. 39,500 සිට 71,500 දක්වා * අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවේ . * මෙවර උ පෙළ පෙනී සිටි අයටද අයදුම් කල හැක . * විවාහකයින්ට හා යහළුවන්ට එකම ආයතනයේ සේවය කිරීමට හැකියාව * ආහාර , නවාතැන් හා නිල ඇදුම් සැපයේ . * ETF හා EPF දීමනා සහිතයි . ඔබත් වයස අවුරුදු 18 - 45 අතර කාර්යක්ෂම අයෙක්නම් අප මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංශය අමතා සම්මුක පරීක්ෂණ සදහා දිනයක් හා වෙලාවක් වෙන් කර ගන්න.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore