තොග ගබඩා අංශ සහයක / සහයිකා - ගම්පහ

තොග ගබඩා අංශ සහයක / සහයිකා - ගම්පහ

Job Description

වයස අවුරුදු 18 - 50 [ ගැහැණු පිරිමි ] පුහුණු නුපුහුණු දෙපාර්ශවයට අගනා රැකියා අවස්ථාවක් . [නවක සේවක සේවිකාවන් 10 දෙනෙකු පමණක් බදවා ගැනේ ] [අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවන අතර රටේ පවතින කොවිඩ් -19 තත්වය හේතුවෙන් රජයේ සෞඛ්‍ය නීතිරීති වලට යටත්ව ආරක්ෂිතව සේවය කිරීමේ හැකියාව උදා වේ . ] අපෙන් ඔබට , * රු.38,500 සිට 68,500 දක්වා ඉහල වැටුප් * ආහාර ,නවාතැන් හා නිල ඇදුම් සැපයේ . * පළපුරුද්ද හා දක්ෂතාවය මත උසස්වීම් * යහළුවන් හා කණ්ඩායම් වශයෙන් වුවද සම්බන්ද විය හැක . * ETF EPF දීමනා සහිතයි . මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංශය අමතා සම්මුක පරීක්ෂණ සදහා දිනයක් හා වෙලාවක් වෙන් කර ගන්න.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore