සම්මුඛ පරීක්ෂණ මෙහෙයුම් නිලධාරී - පානදුර

සම්මුඛ පරීක්ෂණ මෙහෙයුම් නිලධාරී - පානදුර

Job Description

PJ Suppliers පානදුර ශාඛාව සදහා සේවකයින් බදවාගැනීම් හා ලියාපදිංචිකිරීම් කටයුතු මෙහෙයවීම සදහා සම්මුඛ පරීක්ෂණ නිලධාරින් වහාම අවශ්‍යකර තිබේ. සුදුසුකම් - අවම අ.පො.ස සා පෙළ සමත් වයස 18-27 අතර (ගැහැණු පිරිමි) - අමතර පන්ති හෝ වෙනත් පඨමාලා සමග සම්බන්ධ නොවන - කතිකත්වය හා කාර්‍යශූර - පලපුරුද්ද ඇතිනම් විශේෂයි ප්‍රතිලාභ - 20,000-50,000 අතර මාසික වැටුප් - මාස 06න් පසු අර්ථසාධක අරමුදලේ හිමිකම් - ශාඛාවන් අතර මාරුවීමට හැකියාව වැඩිවිස්තර සදහා අමතන්න.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore