කාර්මිකයන් NVQ-5 (විදුලි හෝ ඉලෙක්ටෙුානික්) - හමිබන්තෝට

කාර්මිකයන් NVQ-5 (විදුලි හෝ ඉලෙක්ටෙුානික්) - හමිබන්තෝට

Job Description

අප අායතනය මගින් කරනු ලබන හමිබන්තෝට දිස්තික්කයේ ව්ාපෟතියක පරික්ෂණ කටයුතු සදහා වසර දෙකක කාලයක් සදහා NVQ-5 (විදුලි හෝ ඉලෙක්ටේුානික්) සුදුසුකමි අැති හමිබන්තෝට, මාතර සහ මොණරාගල දිස්තිූක්ක වල පදිංචි අය අවශයි. සුදුසුකමි සහිත විශූූාමික අයද සැලකේ. මාසික වැටුප 100000 (ලක්ෂයකි) දිවා කාලයේ සේවයකි කතා කරන්න.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore