බෙදාහැරිමේ නියෝජිත -කිරිබත්ගොඩ

බෙදාහැරිමේ නියෝජිත -කිරිබත්ගොඩ

Job Description

දිවයිනේ ප්‍රසිද්ධ රක්ෂණ සමාගමක බෙදාහැරීමේ නියෝජිතවරයෙකු ලෙස කටයුතු ඔබත් කැමති ද? ඔබත් වයස අවු. 18ත්- 22ත් අතර වලංගු යතුරු පැදි රියදුරු බලපත්‍රයක් හිමි අයෙක් නම් මේ අනගි අවස්ථාව ඔබටයි. -පූර්ණකාලීන රැකියාවක් පිරිමින් සඳහා. - අ.පො .ස (සා පෙළ ) දක්වා. -කිරිබත්ගොඩ,කඩවත අවටින් වීම විශේෂයි. -නොමිලේ ඉන්ධන. -කාර්‍යාලය සිම්පතක්. -කාර්යාල වේලාවන් -සදුදා සිට සිකුරාදා 8.30am to 4.30pm,සෙනසුරාදා 8.30am to 1.00pm,ඉරිදා- නිවාඩු දිනයකි.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore