නිෂ්පාදන සහයක / සහයිකා - වාරියපොළ

නිෂ්පාදන සහයක / සහයිකා - වාරියපොළ

Job Description

ජාත්‍යන්තර වෙළද සන්නාමයක් හිමි අප කර්මාන්තශාලාව සදහා නිෂ්පාදන අංශ සහයක සහයිකාවන් 8 දෙනෙකු කඩිනමින් බදවා ගැනේ . වයස අවුරුදු 18 - 40 අතර [ගැහැණු පිරිමි ] පුහුණු නුපුහුණු දෙපාර්ශවයටම අයදුම් කල හැකිය . * වැටුප රු. 38,500 සිට 58,500 දක්වා ඉහලට * ආහාර , නවාතැන් හා නිල ඇදුම් සැපයේ . * ETF හා EPF දීමනා සහිතයි . * අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවේ . * කැපවීම හා දක්ෂතාවය මත උසස්වීම් සුරක්ෂිත වැඩ පරිසරයක සේවය කිරීමට කැමති ඔබ අප මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංශය අමතා අප හා එක් වන්න ..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore