නිෂ්පාදන සහකාර - දඹුල්ල

නිෂ්පාදන සහකාර - දඹුල්ල

Job Description

BOI සහතිකය ලත් අප කර්මාන්තශාලා සමුහය සදහා නවක සේවක සේවිකාවන් 05 දෙනෙකු කඩිනමින් බදවා ගැනේ. රටේ පවතින කොවිඩ් -19 තත්ත්වය හමුවේ බදවා ගැනීම් සීමිතව සිදු කෙරේ . *වයස අවුරුදු 18 - 40 අතර [ගැහැණු පිරිමි ] පුහුණු නුපුහුණු * වැටුප රු. 38,500 සිට 58,500 දක්වා ඉහලට * ආහාර , නවාතැන් හා නිල ඇදුම් සැපයේ . * ETF හා EPF දීමනා සහිතයි . * අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවේ . * කැපවීම හා දක්ෂතාවය මත උසස්වීම් සුරක්ෂිත වැඩ පරිසරයක සේවය කිරීමට කැමති ඔබ අප මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංශය අමතා අප හා එක් වන්න.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore