ලිපිකරුවන් (ස්ත්‍රී /පුරුෂ) - දිවයින ඕනෑම ප්‍රදේශයකින්

ලිපිකරුවන් (ස්ත්‍රී /පුරුෂ) - දිවයින ඕනෑම ප්‍රදේශයකින්

Job Description

ඔබට ආයතනික පරිගණක ලිපිකරු  සෙවා කටයුතු නිවසේ සිටිම සේවය ලබාදී  ඉහළ වැටුප්  ලබාගැනීමේ හැකියව ඇත . රටෙහි අතිවී තිබෙන Coved-19 වසංගත රෝගී තත්ත්වය හමුවේ ඔබත් මාසිකව අමතරව ආදායමක් බලාපොරොත්තුවෙන්  සිටින අයෙකු නම්, රැකියාවක් කරන හෝ නොකරන අද්‍යපනය හදාරන සිසුවියන්ට ඉල්ලුම් කල හැකිය . ඔබත්, ඔබගේ ආදරණීයනුත්    ආරක්ෂාකාරීවී නිවසේ සිටිම සෙවය කළ  ඉහළ මාසික  වැටුප් ලබාගැනීමට  හැකියාව ඇත . කාන්තා පිරිමි දෙපාර්ශවයටම අයැදුම් කළහැකිය . නිවසේ සිටිම සෙවය කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ ස්මාර්ට් දුරකථනයක් හෝ  පරිගණකයක් තිබිම පමණි . පලපුරුද්දක් අවශ්‍ය නොවේ . අර්ධකාලීනව හෝ පූර්ණ කාලීනව  පහසු වේලාවක් සෙවය කිරීමට තොරාගත හැකිය . ( Night Time - Day Time ) රැකියාවක් කරන හෝ නොකරන ඕනෑම කෙනෙකුට , පාඨමාලා හදාරන සිසුවියන්ට වයස් සීමාවකින් තොරව අදම ඉල්ලුම් කල හැකිය . උපරිම වයස් සීමාව 17 60 අද සිටිම සෙවය කිරීමට හැකියාව ඇත . සියළුම විස්තර ලබාගැනීමට WHATSAPP දුරකථන අංකය ට ඔබගේ නම සඳහන් කරමින් කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කිරීමේන් රැකියාවේ සම්පූර්ණ තොරතුරු ඔබට නිවසේ සිටිම දැනගැනීමේ හැකියාව ඇත . ඉතා ඉහළ වැටුප් සඳහන් කරමින් වෙනත් දැන්වීම් පළ කරන බැවින් නිවැරැදි ආකාරයට රැකියාව කර නිවැරැදි වැටුප් ලබාගන්න අදම අමතන්න .. Full time 45000 = Part Time 22500 = ලෙස වැඩ කරන පැය ගණන මත වැටුප් ලබාගත හැකිය . ඉතා ඉහළ වැටුප් සඳහන් කරමින් වෙනත් දැන්වීම් පළ කරන බැවින් ඔබ සේවය කරන පැය ගණන මත වැටුප් ලබාගත හැකිය . දැන්ම අමතන්න ... ( Email මගින් පැය 24 ගත වීමට අවශ්‍ය නොවේ ) එක් ඇමතුමක් දී ඔබට නිවසේ සිටිම සියළුම විස්තර ලබාගැනීමට හැකියාව ඇත ..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore