Mason Worker - Gampaha

Mason Worker - Gampaha

Job Description

ගම්පහ අවටින් මේසන් බාස්වරු අවශ්‍යයි. දිනපතා සතිපතා හෝ මාස්පතා වැටුප් ලබා දිය හැක . මෑන්පවර් හරාහාද වුවද බදවා ගැනේ. දීමනාද ලබා දේ. කෑම පහසුකම් නවතැන් පහසුකම් ඇත..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore