මෙහෙයුම් අංශ සහයක / සහයිකා - වෙන්නප්පුව

මෙහෙයුම් අංශ සහයක / සහයිකා - වෙන්නප්පුව

Job Description

ජාත්‍යන්තර වෙළද සන්නාමයක් හිමි අප කර්මාන්තශාලාව සදහා නවක සේවක සේවිකාවන් 07 දෙනෙකු කඩිනමින් බදවා ගැනේ . * වයස අවුරුදු 18 - 40 අතර [ගැහැණු පිරිමි ] * පුහුණු නුපුහුණු * වැටුප් රු . 37,800 සිට 69,800 දක්වා * අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවේ . * කැපවීම හා දක්ෂතාවය මත උසස්වීම් * ආහාර , නවාතැන් හා නිල ඇදුම් සැපයේ . * ETF හා EPF දීමනා සහිතයි . රජයේ සෞඛ්‍ය විධි විධාන වලට අනුව බදවා ගැනීම් සිදුවන බැවින් ආරක්ෂිතව සේවය කිරීමේ අවස්ථාව උදා වේ ..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore