ප්‍රදර්ශනාගාර සසහායක - බත්තරමුල්ල

ප්‍රදර්ශනාගාර සසහායක - බත්තරමුල්ල

Job Description

බත්තරමුල්ලේ පිහිටි කර්ටන් ප්‍රදර්ශනාගාරයක් සඳහාපුහුණු නුපුහුණු සේවකයින් අවශ්‍යයි වැටුප 25000 = සිට ඉහලට.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore