අර්ධ රාජ්‍ය පෞද්ගලික බැංකු සහකාර - මහරගම

අර්ධ රාජ්‍ය පෞද්ගලික බැංකු සහකාර - මහරගම

Job Description

COVID 19 (කොරෝනා) වසංගතයෙන් රැකියා අහිමි වූ ඔබට සහනයක් වන්නට දැඩි සෞඛ්‍යාරක්ෂිත වැඩපිළිවෙලක් ඔස්සේ සේවයට...... සම්මුඛ පරීක්ශන සදහා online සම්බන්ධ විය හැක ( වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න ). # තනතුර : අර්ධ රාජ්‍ය පෞද්ගලික බැංකු සහකාර - මහරගම ========================================== දිවයිනේ ප්‍රසිද්ද මූල්‍යාතන ශාඛා කීපයක් සදහා ස්ථිර සේවයට අයදුම්පත් කැදවේ මහරගම ප්‍රාදේශීය ශාඛා සියල්ලගෙන්ම අයදුම්පත් බාර ගැනේ # සුදුසුකම් : ~ සාමාන්‍ය පෙළ පෙනි සිටි සැමටම අයදුම් කල හැකිය ~ වයස 18 - 40 ගැහැණු පිරිමි දෙපාර්ශවයට අයදුම් කල හැකිය ~ මෑන් පවර් නොවේ ~ පළපුරුද්ද අවශ්‍ය නොවේ # ප්‍රතිලාභ : ~ ආකර්ශනීය වැටුපක් සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ. ~ ETF EPF සහිත ~ තම පදිංචි ප්‍රදේශයේම රැකියාව ලබා ගත හැක ~ පුහුනු කාලය තුල 28000 _ 38000 = අතර වැටුප් ******* අඛණ්ඩ වගකීම හා විශ්වසනීය සේවය සමගින් ඔබත් එකතුවන්න !!!!!!!!!! # ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය : ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, මෙම දැන්වීමේ "Apply for this job" හි සඳහන් දුරකථන අංකය හරහා අයඳුම් කරන්න.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore