නිශ්පාදන සහායක (පිරිමි) - බුත්තල

නිශ්පාදන සහායක (පිරිමි) - බුත්තල

Job Description

තනතුර - නිශ්පාදන සහයක (පිරිමි ) බුත්තල සිට 10km-15km දුරින් විශේෂයි. දුර බැහැර වැඩි වන්නේනම් නැවතී සේවය කිරීමටද හැකිය. =============================================== අපගේ බුත්තල පිහිටි දේශීය පොහොර නිශ්පාදන ආයතනය සදහා වයස 18ත් 49ත් අතර ඔබ සදහා නව පුරප්පාඩු... වැටුප - රු.35,000 සිට ඉහළට ඔබට ආයතනයෙන්, # යහලුවන්,නැදෑයින් එකම අංශයකට # ETF,EPF සහ මරණාධාර දීමනා # සම්මුඛ පරික්ෂනයට පැමිණෙන දිනම රැකියාවට පිවිසීමේ හැකියාව වැඩි විස්තර ලබා ගැනීම සදහා අප මානව සම්පත් අංශය වෙත සම්බන්ධවන්න...


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore