Pasting Machine Operator

Pasting Machine Operator

Job Description

Pasting Machine Operator | Kelaniya ප්‍රමුඛපෙලේ මුද්‍රණ ආයතනයක් සඳහා ෆෝල්ඩර් ග්ලු බොක්ස් පේස්ටින් ( Folder gluer box pasting machine ) යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරුවකු අවශ්‍යයි . වැටුප , අතිකාල දීමනා ඇතුළු අනෙකුත් දිමනා , සතියේ දිනවල පැමිණෙන්න පැරමවුන්ට් ප්‍රින්ට් පැක් ( පෞද්. ) සමාගම නො.5 , දේවාලපාර , පෙතියාගොඩ , කැලණිය .


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore