වෙළඳ සේවිකාවන් - නුවර

වෙළඳ සේවිකාවන් - නුවර

Job Description

සේවිකාවන් අවශ්‍යයි! නුවර නගරයට ආසන්නයේ නම් වඩාත් සුදුසුයි අවුරුදු 18ක්‌ 25ක් අතර අධ්‍යාපන සුදුසුකම් උසස් පෙළ දක්වා විමසීම් ගමගේ කෙන්ඩියෙන් ජුවලර්ස් මහනුවර. දු. අ :.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore