MECHANIC and PAINTER

MECHANIC and PAINTER

Job Description

* ත්‍රී වීල් සහ මෝටර් සයිකල් කාර්මික PAINTER වැඩ දන්නා සේවකයෙකු අවශ්‍යයි. * ආකර්ෂණීය වැටුප්. * නවාතන් පහුසුකම් දෙනු ලැබේ. * වහාම අමතන්න හොරණ (ගෝනපොල ) සඳහා .


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore