ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකාවන් - නිට්ටඹුව

ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකාවන් - නිට්ටඹුව

Job Description

covid-19 වසංගතය පැතිරයාම අවම කිරීමේ නීති රීති වලට අනුකූලව ක්‍රියාත්මකවෙමින් තාවකාලිකව වසා දැමුණු කර්මාන්තශාලා මේ වන විට නැවත ආරම්භ වී ඇත. බිස්කට් ටිපිටිප් ජුජුස් ප්‍රින්ටින් සෝයා තීන්ත ප්ලාස්ටික් කාඩ්බෝඩ් වීදුරු නිෂ්පාදිත කර්මාන්ත ශාලා වන්හි ලේබල් ඇසුරුම් අංශයන්ට සේවක සේවිකාවන් කඩිනමින් අවශ්‍යයි අධ්‍යයාපන සුදුසුකම් පළපුරුද්ද මතද ඉල්ලුම් කල හැක 👉වයස 17 -50 (ගැහැණු පිරිමි ) 👉පුහුණු නුපුහුණු 👉දිනකට 1200-1800 -දක්වා 👉මාසික 45000 -දක්වා වැටුප් 👉OT අනිකුත් දීමනා සහිතයි 👉සති මාසික වැටුප් ගෙවනු ලැබේ 👉ආහාර නවාතැන් ප්‍රවාහන සැපයේ 👉දුරපළාත් සිට පැමිනේනමි එදිනම රැකියාවට යොමු විය හැක 👉යහළුවන් කණ්ඩායම් එකම ආයතනයකට 👉පැමිණි දිනම රැකියාවට 👉මෙවර A L අවසන් කල ඔබටද ඉල්ලුම් කල හැක (වැඩි විස්තර දැනගැනීමට APPLY FOR THIS JOB CLICK කර එහි ඇති දුරකථන අoකය හරහා විමසන්න).


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore