Secretary - Kurunegala

Secretary - Kurunegala

Job Description

රාජ්‍ය නොවන සoවිධානයක් හා එක් වී වැඩ කිරීමෙන් ඉහල වැටුපක් ,EPF -ETF සමග විදේශ සoචාර..අවශ්‍යය නම් නැවතීමේ පහසුකම් ලබා දිය හැක...


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore