කුඩා දරුවෙකු රැකබලාගන්නකු - කැස්බැව

කුඩා දරුවෙකු රැකබලාගන්නකු - කැස්බැව

Job Description

අවුරුදු 2 ක බබෙක් (පුතෙක්) බලා ගැනීම සඳහා කාරුණික මිත්‍රශීලී කාන්තාවක් අවශ්‍යයයි . වයස අවුරුදු 30-45 ත් අතර වීම වඩාත් යෝග්‍ය යි. නැවතී සිටීමේ පහසුකම් ඇත. (උදේ පැමිණ හවස යාමට උවද සලකා බැලේ) ආකර්ශනීය වැටුපක්... රු.20,000.00 ත් රු.25,000.00 ත් අතර... අදම අමතන්න.... සමීර - 0773 050687 ලක්ශ්මී - 0777 448994.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore