නිෂ්පාදන සහායක - සපුගස්කන්ද

නිෂ්පාදන සහායක - සපුගස්කන්ද

Job Description

සපුගස්කන්ද පිහිටි අහාර නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක් සදහා වයස අවු.18 සම්පුර්ණ අවු.50 දක්වා පිරිමි සේවකින් බදවා ගනු ලැබේ. ======================================================== සතිපතා වැටුප් ගෙවනු ලැබේ. සේවා කාලය : උදේ 08 සිට සවස 05 + අතිකාල දිවා අහාරය නොමිලේ ලබාදේ උදේ රාත්‍රී අහාර සහ බෝඩිම අඩු මිලට ලබාගත හැක. සෑම සෙනසුරාදා දිනකම වැටුප් ලබා ගත හැකිය. සතියකට රු.7500.00 ත් රු.8500.00 ත් අතර වැටුපක් ලබාගත හැක. ======================================================== සහතික පත් ජාතික හැදුනුම්පත උප්පැන්න සහතිකය ග්‍රාම නිලදාරී සහතිකය වාර්තාව.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore