නිෂ්පාදන සහකාර - හලාවත

නිෂ්පාදන සහකාර - හලාවත

Job Description

රටේ පවතින කොවිඩ් - 19 තත්ත්වය හමුවේ ආරක්ෂිතව සේවය කිරීමට කැමති වයස අවුරුදු 18 -50 [ගැහැණු පිරිමි ] පුහුණු නුපුහුණු ඔබට අනගි රැකියා අවස්ථාවක් ... * වැටුප් රු.37,800 සිට 56,800 දක්වා * අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවේ. * හැකියාව හා දක්ෂතාවය මත උසස්වීම් * ආහාර , නවාතැන් හා නිල ඇදුම් සැපයේ . සීමිත පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාවක් පවතින බැවින් අප මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංශය අමතා සම්මුක පරීක්ෂණ සදහා දිනයක් හා වෙලාවක් වෙන් කරවා ගන්න . 0788590203 0775277565 0764203778.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore