ලොරි රථ රියදුරු - කෝට්ටේ

ලොරි රථ රියදුරු - කෝට්ටේ

Job Description

රියැදුරු-ලොරි රථ දිවයිනේ ප්‍රසිද්ධ බෙදාහැරීමේ සමාගමකට ලොරි රථ රියදුරු තනතුර සදහා බදවා ගැනීම් සිදුකරනු ලැබේ. # අවශ්‍ය සුදුසුකම් ;  අ.පො.ස (සා පෙළ ) සමත් විය යුතුය.  වයස අවු 18 - 35 අතර බඳවා ගනු ලැබේ.  වලංගු රියදුරු බලපත්‍රයක්  පලපුරුද්ද අවශ්‍ය නොවේ.  මනා කැපවීම සහ උනන්දුව. ඉහත සුදුසකම් සපුරන ඔබ සඳහා ආයතනය විසින් • ස්ථිර සහ සුරක්ෂිත රැකියාවක් • ඉහල මූලික ගෙවීමක් ......ඉහත සුදුසුකම් සපුරාලු ඔබ , අදම අපගේ පහත අංකයට අමතන්න..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore