ලිපිකරු - ගාල්ල

ලිපිකරු - ගාල්ල

Job Description

ලිපිකරු - ගාල්ල ගාල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති ප්‍රමුක මුල්‍ය ආයතන කිහිපයක තනතුරු සඳහා බදවා ගැනීම් සිදු කෙරේ. ⇚ සුදුසුකම් ⇛ 👉මෙවර උසස් පෙළ (ඕනෑම විෂය ධාරාවක් යටතේ ) පෙනී සිටි සිසුන් සඳහා ප්‍රමුඛතාවය ලබා දේ 👉අවූ 18-40 අතර ගැහැණු පිරිමි දෙපර්ෂයම බදවා ගැනීම් සිදුකරයි. 👉තම ප්‍රදේශයට පත් වීම ලබා ගත හැක 👉පුහුණු කාලයේ වැටුපක් හිමි වේ 👉 පළපුරුද්ද අනවශ්‍යයි 👉 මෑන් පවර් (Manpower) ආයතනයක් නොවන බව සලකන්න ➤➤ (ඉහත සඳහන් සුදුසුකම් ඇත්නම් ➤➤ APPLY FOR THIS JOB CLICK කර එහි ඇති දුරකථන අoකය හරහා විමසන්න ...).


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore