මෙහෙයුම් අංශ සහයක / සහයිකා - කැලණිය

මෙහෙයුම් අංශ සහයක / සහයිකා - කැලණිය

Job Description

උදා වූ නව වසරේ අප හා එක් වී ඔබේ ජීවිතය ජය ගන්න .. අප කර්මාන්තශාලාව සදහා නවක සේවක සේවිකාවන් 10 දෙනෙකු කඩිනමින් බදවා ගැනේ . වයස අවුරුදු 18 - 45 අතර [ගැහැණු පිරිමි ] පුහුණු නුපුහුණු දෙපාර්ශවයටම අයදුම් කල හැකිය . * වැටුප් රු. 35,800 සිට 65,800 දක්වා * අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවේ. * කැපවීම හා දක්ෂතාවය මත උසස්වීම් * ආහාර , නවාතැන් හා නිල ඇදුම් සැපයේ . * ETF හා EPF දීමනා සහිතයි. අප මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංශය අමතා සම්මුක පරීක්ෂණ සදහා දිනයක් හා වෙලාවක් වෙන් කර ගන්න . 0778981479 0768576981 0740519601.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore