පෞද්ගලික බැංකු සහකාර - ඇඹිලිපිටිය

පෞද්ගලික බැංකු සහකාර - ඇඹිලිපිටිය

Job Description

AL වලින් පසු සාර්ථක ජීවිතයකට ස්ථිර රැකියාවක් සාර්ථක ජීවිතයකට රැකියාවක් සොයන ඔබට අප ආයතනය මගින් අර්ධ රාජ්‍ය පෞද්ගලික බැංකු මුල්‍ය ආයතන ලීසිං සමාගම සදහා නව රැකියා අවස්ථා රැසක් ඔබට වයස අවුරුදු 18 - 40 අතර අ.පො .ස සා පෙළ සමත් කාර්යශුර තරුණ තරුණියක් නම් දැන්ම අයදුම් කරන්න # මෙවර උසස් පෙළ පෙනීසිටි ඔබටද අයදුම් කල හැක # ඔබ පදිංචි ප්‍රදේශයේම රැකියාව ලබාදේ ඔබට ආයතනය මගින් .................... ~ ඔබගේ සුදුසුකම් හා දක්ෂතාවය මත තනතුරු සහ උසස්වීම් ~ 30,000 - 35000 අතර මාසික වැටුප් ~ රැකියාවේ නියලෙන අතරතුර අධ්‍යාපනය නිරතවීමේ හැකියාව ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, මෙම මොහොතේම . මෙම දැන්වීමේ "Apply for this job" හි සඳහන් දුරකථන අංකය හරහා අයඳුම් කරන්න..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore