කර්ටන් ප්‍රදර්ශනාගාර සේවකයන් - බත්තරමුල්ලේ

කර්ටන් ප්‍රදර්ශනාගාර සේවකයන් - බත්තරමුල්ලේ

Job Description

බත්තරමුල්ලේ පිහිටි කර්ටන් ප්‍රදර්ශනාගාරයකට පුහුණු නුපුහුණු පිරිමි සේවකයන් අවශ්‍යයි වැටුප 25000-60000 =.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore