නිශ්පාදන සහයක - කඩවත

නිශ්පාදන සහයක - කඩවත

Job Description

නිශ්පාදන අංශයේ ඇසුරුම් අංශය සදහා සේවකයන් කඩිනමින් බදවා ගැනේ. 👉අවු 45 ට අඩු 👉පුහුනු නුපුහුනු 👉 ගැහැනු පිරිමි *ආකර්ශනීය වැටුප් *ආහාර නවාතැන් *ETF EPF ඇබෑර්තු සීමිත බැවින් "call to apply " හි ඇති දුරකතන අංකය අමතා අදම සම්මුක පරීක්ශනයක් සදහා දිනයක් වෙන්කරවා ගන්න..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore