වැඩ සුපරීක්ෂක - බුත්තල

වැඩ සුපරීක්ෂක - බුත්තල

Job Description

තනතුර - වැඩ සුපරීක්ෂක (පිරිමි) හදිසි බදවා ගැනීම් =============================================== අපගේ බුත්තල පිහිටි නිශ්පාදන ආයතනය සදහා වයස 18ත් 26ත් අතර ඔබ සදහා නව පුරප්පාඩු... වැටුප - රු.35,000 සිට ඉහළට ඔබට ආයතනයෙන්, # ETF,EPF සහ මරණාධාර දීමනා # දක්ෂතාව මත උසස්විම් # සම්මුඛ පරික්ෂනයට පැමිණෙන දිනම රැකියාවට පිවිසීමේ හැකියාව වැඩි විස්තර ලබා ගැනීම සදහා අප මානව සම්පත් අංශය වෙත සම්බන්ධවන්න...


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore