චුන් පාන් ත්‍රී වීල් රියදුරු - මිගොඩ

චුන් පාන් ත්‍රී වීල් රියදුරු - මිගොඩ

Job Description

ආහාර සහ නවාතැන්, වයස අවුරුදු 20 ත් 45 ත් අතර වලන්ගු රියදුරු බලපත්‍රය තිබිය යුතුය, අධ්‍යාපන සුදුසුකම - සාමාන්‍ය පෙල, මිගොඩ විහග බේකරිය, සාමකාමී පරිසරයක්, මාසිකව රු, 40000 - 60000.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore