මුළුතැන්ගෙයි සහයක - මට්ටක්කුලිය

මුළුතැන්ගෙයි සහයක - මට්ටක්කුලිය

Job Description

# තනතුර : මුළුතැන්ගෙයි සහයක ========================== # සුදුසුකම් : ~ වයස 18 - 40 අතර කාන්තා සහා පිරිමි අයදුම්කරුවන් ~ 8වන ශ්‍රේණිය දක්වා # ප්‍රතිලාභ : ~වාර්ෂික ප්‍රසාද දීමනා ~රාජකාරී වේලාවන් තුල නොමිළේ ආහාරපාන ~වෛද්‍යාධාර ~Cargills Food City, KFC ආයතන වලින් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේදී විශේෂ වට්ටම් ~දක්ෂතාවය අනුව සේවා උසස්වීම් ඇතුළු වෙනත් පහසුකම් රාශියක්. # අවශ්‍ය ලිපිගොනු : ~ කහපාට පසුබිමැති පාස්පෝර්ට් ප්‍රමාණයේ චායා රුප 02ක් ~ අධ්‍යාපන සහතික ~ ජාතික හැදුනුම්පත ~ ග්‍රාම නිලධාරී සහතිකය ~ උප්පැන්න සහතිකය ~ චරිත සහතික 2ක් ~ බැංකු පොතේ චායා පිටපත් 2 # ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය : # වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා, පහාත සදහන් දුරකථන අංකය හරහා විමසන්න..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore