බර වාහන රියදුරු - කුරුණෑගල

බර වාහන රියදුරු - කුරුණෑගල

Job Description

බර වාහන සදහා රියදුරු මහතුන් අවශ්‍යයි ⇖වැටුප 60000 දක්වා ⇖අහාර නවාතැන් පහසුකම් සැපයේ ⇖පැමිණීමේ දීමනා ⇖අති කාල දීමනා ⇖නිවාඩු හිමිකම් මානව සම්පත් අංශය අමතන්න.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore