මුදල් අයකැමි මහතුන් අවශ්‍යයි - නුවර

මුදල් අයකැමි මහතුන් අවශ්‍යයි - නුවර

Job Description

තරු පන්තියේ හොටෙල් සදහා මුදල් අයකැමි වරුන් අවශ්‍යයි ⇘වැටුප 35000-45000 දක්වා ⇘ආහාර නවාතැන් පහසුකම් ⇘පුහුණු නුපුහුණු දෙපක්ෂයම ⇘වයස 18-35 දක්වා ⇘නව වසර සදහා බදවා ගැනීම් ⇘මානව සම්පත් අංශය අමතන්න.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore