බර වාහන රියදුරු - නුවර

බර වාහන රියදුරු - නුවර

Job Description

බර වාහන සදහා රියදුරු මහතුන් අවශ්‍යයි ⇍වැටුප 45000 65000 දක්වා ⇍පැමිණීමේ දීමනා ⇍අති කාල දීමනා ⇍වසරක පළපුරුද්ද ⇍නිවාඩු හිමිකම් මානව සම්පත් කළමනාකරු අමතන්න.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore