ආරක්ෂක නිලධාරී - හල්ලුමුල්ල

ආරක්ෂක නිලධාරී - හල්ලුමුල්ල

Job Description

හල්ලුමුල්ල අක්කර 3ක වැඩුනු මහොගනි ගස් සහිත ඉඩමක් බලා ගැනීමට. විදුලිය සහිත නැවතුම් පහසුකම් ඇත..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore