කන්ටේනර් රථ සහයකින් - අනුරාධපුර

කන්ටේනර් රථ සහයකින් - අනුරාධපුර

Job Description

වරාය අනුබද්දිත පුද්ගලික ආයතනයකට කන්ටේනර් රථ සහයකයින් අවශ්‍යයි ↺වයස 18-35 දක්වා ↺වැටුප 55000 දක්වා ↺පුහුණු නුපුහුණු දෙපක්ෂයම ↺නිවාඩු හිමිකම් ↺දක්ෂතාවයට ප්‍රමුක තැනක් ↺නව වසරට බදවා ගැනේ ↺රියදුරු වීමේ හැකියාව.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore